Press

Press about CD “Birds’ Song”

 

JazzNu
Hun hoge mate van improviserend vakmanschap klinkt in elke noot.
Spanning is een wezenlijk element van deze cd waardoor je telkens maar weer met heel je wezen in de muziek wordt gerukt.

 

JazzFlits
Nergens krijg je het idee dat fluit en drums een kale combinatie zou zijn.
Het volle spel van Van Duijnhoven en de variatie in fluiten zijn daar debet aan,
maar het ligt nog veel meer aan de rijpheid van de muzikanten.

 

Jazzbulletin
Freedom Jazz Dance (1965) van Eddie Harris is in deze versie minstens zo aantrekkelijk als het origineel.

 

Fluit nr.3 (Nederlands Fluit Genootschap)
Zij doen een geslaagde poging de mogelijkheden van deze minimale bezetting te verkennen.

Het wegvallen van vanzelfsprekende fundamenten als harmonie en baslijn

wordt gecompenseerd door aandacht voor timbre, samenspel en suggestie.

 

Vital Weekly
De muziek klinkt relaxed maar er gebeurt veel.

Het is een genot om naar het spel van Van Duijnhoven te luisteren.
Zeer volgroeide muziek met warm fluitspel.

Kwaliteit geleverd door toegewijde en ervaren musici die hun eigen weg volgen.

 

JazzNu
Their high degree of improvising craftsmanship sounds in every note.
Tension is an essential element of this CD so that you are torn into the music with all your being.

 

JazzFlits
Nowhere do you got the idea that flute and drums would be a bald combination.
The full play of Van Duijnhoven and the variation in flutes are to blame, but it is much more due to the maturity of the musicians.

 

Jazzbulletin
Freedom Jazz Dance (1965) from Eddie Harris is at least as catching in this version as the original.

 

Dutch Flute Society
The disappearance of self-evident foundations such as harmony and bass line is compensated

by attention to timbre, teamwork and suggestion.
They make a successful attempt to explore the possibilities of this minimal cast.

 

Vital Weekly
The music is relaxed but a lot happens.

It’s a joy to listen to all movements and gestures by van Duijnhoven.
Very full grown music with warm fluteplaying.

Quality delivered by dedicated and experienced musicians who follow their own way.